Foreningens vedtægter er senest ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 23. april 2023.

 

§1 Navn

Stk. 1 Foreningens navn er Vinterbaderforeningen Morgenrøden ved Tirsbæk Strand, stiftet den 12. marts 2017 med hjemsted i Vejle Kommune.

 

§2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at varetage og fremme badelivet ved Tirsbæk Strand, herunder at varetage og fremme interessen for vinterbadning.

 

§3 Medlemskab

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver m/k over 15 år.

Stk. 2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer med oplysning om navn, fødselsdag, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Stk. 3 Man er medlem, når man har betalt kontingent samt oplyst kassereren om navn, fødselsdag, adresse, mailadresse og telefonnummer. 

Stk. 4 Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer. Medlemskabet ophører dog automatisk, hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt. Der refunderes ikke indbetalt kontingent.

Stk. 5 Medlemmet betaler et af generalforsamlingen fastsat årskontingent. Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6 Medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter og reglementer, gør sig skyldig i adfærd, der krænker foreningens anseelse, modarbejder foreningens interesser eller generer andre medlemmer kan af bestyrelsen idømmes suspension af den pågældendes medlemskab af foreningen eller i graverende tilfælde ekskluderes under appel til den første påfølgende generalforsamling. Bestyrelsens bestemmelse om karantæne eller eksklusion kan dog ændres ved simpel majoritet (halvdelen af de afgivne stemmer) på den påfølgende generalforsamling.

Stk. 7 Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget ansvar.

Stk. 8 Påklædning i forbindelse med badning er fri, men benyttelse af sauna foregår uden beklædning.

Stk. 9 Børn under 15 år kun ifølge med et medlem.

Stk. 10 Bestyrelsen, og alene denne, kan udnævne æresmedlemmer af foreningen. Som baggrund for udnævnelsen skal ligge en ekstraordinær indsats for foreningen. Et æresmedlem oppebærer livslangt medlemskab af foreningen uden kontingentbetaling. Mens man er medlem af bestyrelsen, kan man ikke udnævnes til æresmedlem.

 

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Ordinær generalforsamling holdes én gang om året mellem 15. marts og 15. maj.

Stk. 2 Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen sker på foreningens hjemmeside samt i e-mail til medlemmer senest 1 måned før generalforsamlingen.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden med bilag skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen behandles et forslag ved, at forslagsstilleren begrunder, og bestyrelsen kommenterer, hvorefter der stemmes om forslaget.

Stk. 4 Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5 Valgbar som formand, bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor er medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 1 år.

Nye kandidater til posten som formand for bestyrelsen skal anmelde deres kandidatur til den siddende formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 7. Valg:
  • Valg af formand for en periode på 2 år
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år
  • Valg af 1. suppleant for en periode på 1 år
  • Valg af 2. suppleant for en periode på 1 år
  • Valg af 1 revisor for en periode på 2 år
  • Valg af 1 revisorsuppleant for en periode på 1 år
 8. Eventuelt.

Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ( én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én af mødedeltagerne.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 8 Vedtægtsændringer sker med ⅔ flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

§5 Ledelsen

Stk. 1 Bestyrelsen leder foreningen mellem 2 generalforsamlinger.

Stk. 2 Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bortset fra formanden konstituerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de nødvendige udvalg.

Stk. 5 Bestyrelsen beslutter og vedligeholder retningslinjer for badesikkerhed og anvendelse af sauna.

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter regler for gæsters adgang til badefaciliteterne.

stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen måtte anse det for påkrævet, eller når halvdelen af foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden. På den ekstraordinære generalforsamling kan valg til bestyrelsen finde sted.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodningen og varsles på foreningens hjemmeside samt i e-mail til medlemmer med dagsorden og bilag 3 uger før afholdelse.

 

§7 Økonomi

Stk. 1 Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 2 Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer.

Stk. 3 Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§8 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Beslutning om opløsning af foreningen skal tages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dage og højest 1 måneds mellemrum.
Beslutningen om opløsning kan kun tages med ¾ flertal af de fremmødte. Den første af de 2 på hinanden følgende generalforsamlinger skal være en ordinær generalforsamling.

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler til fremme af vinterbadning i Danmark efter generalforsamlingens beslutning.